رایانش ابری و اینترنت اشیاء

مفاهیمی که آینده تکنولوژی اطلاعات را تحت تاثیر قرار خواهد داد