گاهی نقش تجربه فراتر از منطق است!

دارایی گرانبهایی که طی سالیان متمادی به ارزش آن افزوده شده است